ALGEMENE voorwaarden CURSUSSEN EN WORKSHOPS

Inschrijven

 1. Deze algemene voorwaarden zijn bindend voor alle deelnemers aan (en betalingsplichtigen van) het cursus- en workshopaanbod  van de Eijnderic;
 2. De cursusinhoud, lesdata en overige informatie zijn na te lezen op onze website. Wij gaan ervan uit dat u bij het inschrijven bekend bent met deze informatie en de algemene voorwaarden die nu voor u liggen;
 3. Inschrijving geschiedt door het volledig invullen, ondertekenen en inleveren van het inschrijfformulier of door het doorlopen van het inschrijfproces op onze website. Bij het inschrijven via de website ontvangt u van ons per mail een ontvangstbevestiging. Hierop staan de naam van de cursus, de lesdata en locatie vermeld;
 4. Cursussen of workshops gaan door als er een vooraf bepaald minimum aantal deelnemers zich hiervoor heeft ingeschreven. Wordt het minimum aantal deelnemers niet bereikt, dan komt de cursus of workshop te vervallen. Bij taalcursussen behouden wij ons het recht voor om het aantal lesuren in te korten, zodat de cursus ook met minder deelnemers alsnog van start kan gaan. Uiteraard zal dit geen afbreuk doen aan de kwaliteit en wordt dezelfde hoeveelheid stof behandeld;
 5. Uiterlijk 1 week voorafgaand aan de startdatum bepaalt de Eijnderic of de cursus al dan niet doorgaat. U wordt hierover door ons geïnformeerd;
 6. De cursusprijzen zijn exclusief materialen (boek, handleiding of anders) tenzij anders vermeld. We adviseren u te wachten met de aankoop van het materiaal totdat u de bevestiging heeft ontvangen dat de cursus doorgaat. De kookcursussen zijn altijd inclusief ingrediënten.

  Annuleren
 7. Als u zich inschrijft voor een cursus of workshop, bent u het volledige cursusgeld verschuldigd;
 8. Annuleert u de cursus/workshop uiterlijk 2 weken voor de startdatum dan bent u administratie-kosten ad € 12,- verschuldigd.
 9. Annuleert u de cursus/workshop binnen 2 weken vooraf aan de startdatum dan blijft het volledige cursusgeld verschuldigd. Het is wel mogelijk om een ander persoon in uw plaats te laten deelnemen. Annulering dient per e-mail te gebeuren aan info@eijnderic.nl waarin u ons informeert over de annulering;
 10. Annulering na startdatum, dus gedurende de cursus geeft geen enkel recht tot restitutie.
 11. Slechts in extreme gevallen kan bestuur en directie een uitzondering maken op deze annuleringsvoorwaarden. Te denken valt aan ernstige ziekte. In dat geval wordt per geval bekeken wat de consequenties zijn. Wilt u hiervoor in aanmerking komen dan stuurt u een bericht aan info@eijnderic.nl ‘t.a.v. bestuur en directie’ waarin u uw situatie toelicht. Binnen 4 weken ontvangt u een schriftelijke reactie met het besluit. Dit besluit is bindend;

  Betalen en inhalen
 12. Betaalwijze: bij het inschrijven heeft u twee keuzemogelijkheden. U kunt kiezen tussen betalen via I-deal of via automatische incasso. In het geval van automatische incasso wordt het bedrag in 1 termijn afgeschreven. Uitzonderingen hierop zijn 'cursussen van 20 lessen of meer' én 'deelname aan de kookclubs'. Deze worden in twee termijnen afgeschreven.
 13. Schrijft u in voor een cursus dan accepteert u daarmee ook alle data waarop de cursus plaatsvindt. Het is niet mogelijk om lessen die u niet heeft kunnen bijwonen op andere momenten in te halen. Het is wel toegestaan om iemand anders de lessen in uw plaats te laten bijwonen (voorbeelden zijn vakanties, griep of een onvoorziene operatie: U bent in dat geval niet in staat de les/workshop te volgen maar maakt zelf de afspraak met partner/ buurvrouw of vriend om de les/workshop bij te wonen en brengt ons daarvan op de hoogte);

  Aansprakelijkheid
 14. De Eijnderic kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor vermissing, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen (kledingstukken, lesmateriaal e.d.) van cursisten en/of derden of andere ongelukken op materieel gebied;

 15. De Eijnderic is niet aansprakelijk voor enig letsel voor, tijdens of na deelname aan onze cursussen;

 16. De Eijnderic is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van eigendommen;

  Privacy

 17. In het kader van de wet Bescherming Persoonsgegevens gebruikt de Eijnderic persoonsgegevens uitsluitend voor de verwerking van de inschrijving en de uitvoering van de met de cursist gesloten overeenkomst. Alle persoonsgegevens die bij ons bekend zijn, zijn door de cursist terug te vinden in zijn/haar eigen account op onze website (onder ‘mijn eijnderic)’). Daarnaast kan de Eijnderic de gegevens gebruiken om de cursisten te informeren over nieuwe cursussen en eigen activiteiten;

 18. Uw e-mailadres kan worden gebruikt om u te attenderen op wijzigingen, lesuitval en op nieuw aanbod van de EIjnderic;

  Beeldmateriaal

 19. In opdracht van De Eijnderic kunnen tijdens cursussen, workshops, presentaties of andere bijeenkomsten door de docenten, cursisten of vrijwilligers foto’s of video’s worden gemaakt. Deze beelddragers worden uitsluitend gebruikt voor marketingdoeleinden van de Eijnderic zoals onze website, onze brochures, advertenties enz.. Aan deze foto’s/video’s kunnen geen rechten/vergoedingen worden ontleend. Bij inschrijving geeft de deelnemer toestemming aan de Eijnderic om dit beeldmateriaal te gebruiken voor marketingdoeleinden, tenzij de deelnemer vooraf schriftelijk bezwaar heeft aangetekend;

  Klachten

 20. Ondanks onze inspanningen kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de kwaliteit van onze dienstverleningen. Wij verzoeken u eventuele opmerkingen en/of klachten altijd schriftelijk in te dienen. De Eijnderic zal uw klacht zo spoedig mogelijk in behandeling nemen en u hierover binnen 4 weken schriftelijk informeren. Klachten kunnen per via email worden toegestuurd aan info@eijnderic.nl;